Skip to main content

מידע על התכנית

Main Content

תכנית התמחות בחינוך יהודי פלורליסטי
של ההיברו יוניון קולג' - מכון למדעי היהדות, ירושלים
עם לימודים לתואר מוסמך בחינוך יהודי
במרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים


רקע

מאז קום המדינה מזוהה שדה החינוך כבית היוצר לזהות הייחודית של היהדות הציונית. צפייה זו מלווה באי נחת מתמדת סביב התוצאות של החינוך היהודי בבתי הספר הממלכתיים.

אף כי החזון של חינוך יהודי במדינת ישראל מציב את ההשקפה הפלורליסטית כאמת מידה מרכזית להתמודדות עם המקורות היהודיים, החיבור בין חינוך יהודי ופלורליזם איננו מובן מאליו בפועל במערכת החינוך הממלכתית. השתתת החינוך היהודי על עקרונות פלורליסטיים שרויה במחלוקת. יש הרואים בה ייבוא אופנתי פרי השפעה מערבית ליבראלית. אחרים מצביעים על כך שפלורליזם הנו אפיון רעיוני של העולם היהודי לדורותיו.

אל נוכח האתגרים הבאים על החברה הישראלית, העמקה בהבנת משמעויות החינוך היהודי-פלורליסטי תקדם סיכוי ליצור מנהיגות חינוכית המבטאת חלופה למגמות של הקצנה. יצירת קהילה של מנהיגות חינוכית פלורליסטית תקדם את הסיכוי לראיית האחר בחברה וליצירת "בית" יהודי לאומי המקדם את התרבות היהודית מתוך מגוון ומרחב.

 

המשתתפים

תכנית זו מכוונת לקבוצת מנהיגים בתפקידים מובילים, בעלי ניסיון בחינוך יהודי. התכנית מבקשת לחזק את המנהיגים החינוכיים במסגרות של חינוך יהודי פלורליסטי בארץ.

התכנית מיועדת למנהיגים חינוכיים הלומדים מתוך הנעה פנימית שיש בה הכרה בצורך מקצועי ואישי, השואפים שהלמידה תהיה רלבנטית, אותנטית ומשמעותית עבורם. אנשים המעוניינים ללמוד בקבוצת עמיתים ולהיות חלק מרשת מקצועית היוצרת תמיכה והשפעה בתחום החינוך היהודי בארץ.

מבנה הלימודים

הלימודים נמשכים שנתיים:

 • יום לימודים אחד לשבוע משעה 8:30 עד 18:00
 • שני קורסי קיץ וקורס מרוכז

פעילויות משלימות:

 • סמינר סופ"ש אחד בכל שנה, בית מדרש ופעילויות נוספות.

דוגמאות לקורסים בתכנית

 • פלורליזם בחינוך היהודי – עיון, מעשה, ועיון במעשה
 • חינוך יהודי פלורליסטי בעולמם של חכמי התלמוד
 • עמיות ועמימות: בירור מושגים ובחינת מסגרות העוסקות בזהות יהודית
 • סוגיות בפילוסופיה של החינוך היהודי
 • סוגיות במחקר ועיון
 • אמונה, כפירה והטלת ספק כיסודות בחינוך היהודי
 • המפגש בין טקסטים יהודיים קלאסיים לבין המחנכים, הלומדים והחברה
 • בתי-ספר כארגונים וכקהילות
 • קולות בבית המדרש - לימוד בצוותא, מחלוקת והכרעה כסיכוי וכסיכון
 • ריבוי פנים במקרא ובהוראתו
 • התפילות שבסידור, התפילות שבציבור, התפילות שבלב
 • רפלקטיביות בחינוך יהודי פלורליסטי: מיומנויות, תכנים ומתחים

 

הכרה אקדמית

תואר שני בחינוך יהודי מטעם האוניברסיטה העברית, מרכז מלטון לחינוך יהודי ותעודת התמחות בחינוך יהודי פלורליסטי מטעם ההיברו יוניון קולג' בירושלים.

פרופיל המשתתפים ותהליכי קבלה

 • המשתתפים בתכנית יהיו בעלי ניסיון מוכח בתחום החינוך היהודי הפלורליסטי, ותואר BA. הם יהיו מחויבים לתהליך למידה ויתחייבו להמשך עשייה עתידית בתחום זה.
 • תינתן עדיפות למנהלי אגפים ולבעלי תפקידים בכירים במערכות החינוך הממלכתי והחינוך היהודי-פלורליסטי בארץ.
 • קבלה לתכנית מותנית בעמידה מלאה בתנאי הקבלה האקדמיים של האוניברסיטה העברית ושל מרכז מלטון (ציון סופי 80 ומעלה בתואר B.A. ופטור מאנגלית)
 • תהליך הקבלה יתנהל ע" ההיברו יוניון קולג' בשיתוף עם מרכז מלטון לחינוך יהודי. התהליך יכלול ועדת קבלה שתורכב מנציגים מהיברו יוניון קולג' ומרכז מלטון.
 • מתקבלים גם בעלי תואר שני בתחומי היהדות והחינוך המעוניינים ללמוד לקראת תעודת התמחות בחינוך יהודי פלורליסטי.

 

לפרטים ניתן לפנות לרכזת המחלקה לחינוך, חפצי אוזן-נחמני:
cheftzy86@gmail.com    l     054-8173101