Skip to main content

You are here

חבר היועצים

Main Content

הנהגת הקמפוס הירושלמי בראשותו של הדיקן נהנית מן ההדרכה וההכוונה שמעניקה קבוצה נבחרת של אנשי אקדמיה, רוח, כלכלה וחברה המשרתים ב"חבר היועצים". תפקידם להציע כיווני פעולה ומדיניות ולהביא את קולו הייחודי של הקמפוס הירושלמי בפני ראשי הקולג' וחברי חבר הנאמנים שלו. בראש חבר היועצים עומד פרופסור דוד הרמן.