Skip to main content

שעות פתיחה

Main Content

הספרייה פתוחה לקהל בימים א' עד ה' משעה 8:15 עד 16:45, למעט בימי חג ומועד אשר לגביהם תימסרנה הודעות נפרדות. בתקופת הלימודים הספרייה פתוחה לשירות הסטודנטים בלבד גם בשעות הערב.

זכויות השאלה שמורות לתלמידי הקולג', עובדיו ועובדי המוסדות הקשורים אליו ולתלמידי כמה תכניות לימוד עמיתות בעיר השותפות בהסכם. הקהל הרחב יכול להשתמש במשאבי הספרייה במקום, כולל בשירותי היעץ. מכונות צילום עומדות לרשות המבקרים והשימוש בהן הוא באמצעות רכישת כרטיס צילום.