Skip to main content

קורסים לדוגמה

Main Content

תכנית התמחות בחינוך יהודי פלורליסטי

פלורליזם בחינוך היהודי – עיון, מעשה, ועיון במעשה
ד"ר מיכל מושקט-ברקן, ד"ר מיכאל מרמור

הקורס יציע כלים תיאורטיים ופרקטיים לבירור הפלורליזם כערך בחינוך יהודי, כדרך חינוכית וכאתגר למוסדות חינוך. הקורס ידון במקומה של החוויה הרוחנית, האישית והקהילתית במסגרת של תהליכים חינוכיים. הקורס יציע כלים אקדמיים ופרקטיים לדיון במתח בין "ללמוד על" ל"לעשות את" וידון במשמעויות של חגיגה, תפילה, טקס ומחויבות בחינוך היהודי.

קורס זה יכלול עיון במקורות מתקופות שונות ובמחקרים העוסקים במקום הטקס, התפילה והחוויה הרוחנית בשדה החינוך. כמו כן יכלול הקורס מרכיב של התנסות מודרכת בקבוצה ודיון רפלקטיבי.

הוראת דתות אחרות
ד"ר מיכאל גיליס

הקורס יעסוק בשאלת הוראת דתות אחרות מהיבטים שונים כגון: תרומת הידע להבנת היהדות, הצורך בהבנת דתות אחרות כידע חיוני במדעי הרוח, הוראת דתות אחרות כחלק מחינוך לסובלנות. הקורס יבדוק את ההתייחסויות לדתות שונות בתכניות הלימוד הקיימות ויסקור גישות להוראת דתות אחרות בארצות שונות. הקורס יעסוק גם במידת הפתיחות של מסורות דתיות שונות לדתות אחרות ובהשפעות האפשריות של הבנת מסורות הזולת לגיבוש הזהות האתנית והדתית.

יהדות זמננו והחינוך היהודי
ד"ר יוסי גולדשטיין

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות הקשורות לקהילות ולזהויות יהודיות בנות זמננו וזיקתן לחינוך היהודי.

הקורס ידון בנושאים כגון: הזהות/זהויות של היהודי בן זמננו, מקומה של מדינת ישראל בחיי הקהילות, השפעת האנטישמיות על הזהות והפעילות הקהילתית, מקומם של השואה וזיכרון השואה בחיי הקהילות והיהודים כפרטים, תופעת ההתבוללות וניסיון הקהילות להתמודד עמה. מקום מרכזי יוקדש לנושא החינוך ומקומו בחיי היהודים: נדון במטרותיו של החינוך היהודי בתפוצות, בדרכים המוצעות ובמסגרות החינוך הקיימות. כל הדיונים ייערכו בצורה השוואתית, תוך התייחסות לקהילות יהודיות שונות ולמציאות החברתית–תרבותית במדינת ישראל.

ריבוי פנים במקרא ובהוראתו
ד"ר רוני מגידוב

נראה כי היה מצופה שבתנ"ך, בו הגיבור המרכזי הוא אל אחד יודע כול וכל יכול, ייוותר מקום מעט לאנושי, לייחודי, לאינדיבידואלי.

אולי מפתיע על כן, שבמקרא ישנה נוכחות רבה של אלה, כמו גם נוכחותם של פולמוסים, דעות שונות, פנים מגוונות ועוד. הקורס יעסוק בקולות השונים בספר הספרים המוזכרים לעיל ובמפגש של קולות אלו עם הקולות המגוונים של הלומדים כאנשי חינוך וכמלמדים.

חינוך יהודי פלורליסטי בעולמם של חכמי התלמוד
ד"ר רוחמה וייס

העיסוק בקשר המתוח שבין האמונה הדתית והכמיהה לפלורליזם הוא מאבני היסוד של הספרות התלמודית. דיונים רבים עוסקים באופן ישיר במתח זה, בעיקר הדיונים המיוחסים לתקופת עיצובה של התורה שבעל-פה – דור יבנה. דיונים רבים עוד יותר משקפים מתח זה בעצם קיומם. למעשה אפשר לתאר את כל הוויתה של התורה שבעל פה מנקודת המבט של המתח הטמון בחיים דתיים-פלורליסטיים, מתח המעורר שאלות דתית וקהילתיות יסודיות: אם האמת האלוהית אחת היא - מה תכליתן של המחלוקות? ומה טעם יש במאמץ לתת להן ביטוי ואפשרות צמיחה? מדוע לא להשליט את האמת האלוהית על הקהילה כולה? ולעומת זאת – אם נטען כי האמת האלוהית מרובת פנים היא – איזה אלוהים מציירת טענה זו? מיהו אותו אל מונותאיסטי המצליח להכיל בקרבו דעות שונות ובעיקר – סותרות?

ספרות חז"ל היא במהותה ספרות חינוכית. לכל אחד מהטקסטים שהיא מכילה יש מגמה או מגמות חינוכיות. חכמי המשנה והתלמוד תופסים את עצמם כמחנכים – הם רוצים להשפיע על העולם הערכי והמעשי של חברי הקהילה שלהם והם מכוונים את יצירתם לתכלית זו.

אם כן, החתירה לפלורליזם בתוך החוויה היהודית-למדנית, המאמץ המתמיד לחינוך לפלורליזם תוך התבוננות והתמודדות עם המתחים שמעלה רעיון זה ועם המחירים שהוא גובה, הן מסוגיות היסוד של ספרות חז"ל.הקורס יתמקד בבחינת סוגיות העוסקות באופן ישיר בשאלת ריבוי הדעות וכן בבחינת דיונים תלמודיים המעידים, כמשיחים לפי תומם, על החוויה הדתית-פלורליסטית. הקורס מיועד למחנכים ובמסגרתו ידרשו המשתתפים לבחון כל העת את היחס בין תפיסת עולמם ואורח חייהם לבין העמדות החז"ליות, כנקודת שיח ומפגש בין מחנכים מן העבר למחנכי ההווה.

סוגיות בפילוסופיה של החינוך היהודי
ד"ר יונתן כהן , ד

הקורס יעסוק בשאלות עקרוניות שהמחנך היהודי עומד בפניהן, כגון: נאמנות מול יצירתיות, מחוייבות מול פתיחות, פרטיקולריות יהודית מול אוניברסליות אנושית, קביעת קריטריונים לפירושים תקפים של מקורות. סוגיות אלו ואחרות יידונו דרך קריאת כתביהם של הוגים ומחנכים יהודיים נודעים.

סוגיות במחקר ועיון
ד"ר צבי בקרמן וד"ר מיכאל גיליס

הקורס יפגיש את המשתתפים במחקר העדכני בתחומים השונים העוסקים בחינוך היהודי וידון בתחומי פעילות שונים בחינוך כגון: חינוך בלתי פורמאלי, בית הספר היומי בתפוצות, חינוך למבוגרים, תכנים יהודים במערכת החינוך הישראלי, חינוך רב-תרבותי ודו-לשוני ועוד. כמו כן ידון הקורס בגישות מחקריות מגוונות, ביניהן מחקר כמותי, איכותני ועיוני. הקורס יכלול עיון בספרות מחקרית וניתוחה וכן יתקיימו מפגשים עם אנשי מחקר שיציגו את עבודתם בשיעורים.

אמונה, כפירה והטלת ספק כיסודות בחינוך היהודי
פרופ' יהוידע עמיר

אמונה וכפירה ירדו כרוכות לעולם. הן מתְנות זו את זו, מגדירות זו את זו ונאבקות זו בזו משחר ימיה של התרבות האנושית בכלל והתרבות היהודית בפרט. ההתמודדות ביניהן וההתמודדות של שתיהן עם הספֵק המטיח כלפי-שמיא, היא מהיסודות המרכזיים ביותר המעָצְבים את המאמץ החינוכי-תרבותי, המכוון לעיצובה של זהות אישית ושל השקפת עולם יהודית. במקרא התמודדות זו ממוקדת בניגוד שבין "דרכי ה'" לדרכי האלילות מחד גיסא, ובמתח שבין הציפייה לגמול לתודעה ש"צדיק ורע לו" מאידך גיסא. ספרות חז"ל מפתחת התמודדות זו ומציבה דגמי אמונה ודגמי הטחה וכפירה חדשים. בספרות ההגות היהודית בימי הביניים ובעת החדשה זוכה הדיון לפיתוח שיטתי, כשדגמי אמונה רציונליסטיים ואי-רציונליסטיים מועמדים זה מול זה וכנגדם ניצבות הגויות האוחזות בכפירה, שאינה חולשת אמונה אלא מאבק נגדה. לשיאו מגיע מאבק איתנים זה בהתמודדות עם השואה. הקורס יפגיש את הלומדות והלומדים עם אחדים מדגמי-אמונה ודגמי-כפירה אלה, יבחן את משמעותם החינוכית והתרבותית ואת המחיר הרעיוני והרוחני שגובה אחיזה בכל אחד מהם. מתוך כך יעניק הדיון למחנך ולמתחנך כלים בפיתוח עמדות יסוד בתחומים אלה.

יזמות וחדשנות חינוכית
ד"ר יונתן מירויס

יזמות חברתית מציינת גישה ארגונית המיישמת את המטרות של ארגון השייך למגזר השלישי באמצעות שיטות המושאלות מן המגזר העסקי. הקורס יעסוק במורכבות הכרוכה בהשאלת שיטות אלה לקידום המערכות של החינוך היהודי.