Skip to main content

תהליך קבלה

Main Content

המעונינים/נות לבחון את האפשרות להשתלב במסגרת זו ייפנו אל מזכירות התכנית. הפונים יתבקשו לשלוח קורות חיים ופרטים ראשוניים נוספים. נשמח למסור פרטים ולענות על כל שאלה המתעוררת ממסמך זה. אפשר לפנות בכל חודשי השנה.

  • יום פתוח למתעניינים בלימודי רבנות יתקיים  ב-י' בניסן, 26 במרץ 2018.
  • פונים/ות שיימצאו מתאימים יוזמנו לשיחה מקדימה עם ראש בית המדרש. בשיחה זו נבקש לעמוד על צורכי המועמד/ת, על לבטיו/ה ועל רקעו/ה. זוהי גם הזדמנות להעלאת כל שאלה המתעוררת אצל המועמד/ת ולבירור אופציות נוספות העשויות להיות רלבנטיות לו/ה.
  • יש להחזיר את טופסי הרישום יחד עם המלצות עד אמצע חודש מרץ (התאריך המדויק משתנה משנה לשנה).
  • במהלך חודש אפריל, מועמדים מתאימים יוזמנו לועדות קבלה.
  • תשובות יימסרו עד סוף חודש יוני, לקראת שנת הלימודים הקרובה שמתחילה בהתאם ללוח האקדמי, אחרי חגי תשרי.

לפרטים ניתן לפנות ל- odan@huc.edu