Skip to main content

מידע לתלמיד/ה

Main Content

 

הערכה

 הלימוד הפורמאלי לקראת ההסמכה אינו אין-סופי. על המוסד לקבוע ולהגדיר אילו תחומים ואילו ידיעות בתוך כל תחום לימוד התלמיד חייב לקנות כדי שייקרא רב – וגם לקבוע מדדים, סטנדרטים ומערכת הערכה כדי לקבל החלטה מבוססת, הוגנת ושקופה ולקבוע שהתלמיד אכן עמד בדרישות הידע והמיומנויות ולכן ראוי להסמכה. מכיוון שמדובר בתכנית השואפת לסייע לתלמידים להבהיר ולפתח זהות יהודית ומקצועית, ברור שלא די בכך שמערכת ההערכה תהיה מסכמת (summative) בלבד; היא חייבת להיות גם מעצבת (formative), כלומר, לשקף לתלמיד, בזמן אמת, את חולשותיו ואת יתרונותיו ולסייע לו ללמוד ולצמוח ולהגיע ליעדיו.

אם כן, כשנבנה לכל תלמיד (כפי שתואר לעיל) תכנית לימודים אישית המורכבת מקורסים בקולג', לימוד עצמאי, לימודי חוץ והתנסות מקצועית, חובה שלכל מרכיב בתכנית יוגדר מראש אמצעי ההערכה:

  • כל מורה בבית המדרש יציג לתלמיד (ולהנהלה) בתחילת הלימוד סילבוס או תיאור של הלימוד המתוכנן, הדרישות מהתלמיד ובסיס ההערכה.
  • כל אישור של לימוד במוסד אחר ילווה בציון אמצעי ההערכה (ציון, גיליון ציונים, עבודה שתימסר להערכה בקולג' וכו').
  • בתכנית ללמידה עצמאית (הן בידיעות והן במיומנויות) ייקבע לכל מטלה אמצעי הערכה (מבחן בכתב, מבחן בעל פה, אישור רב מלווה, עבודה בכתב, הערכה עצמית, וכו').

 

נוהלי הערכה

למען ההגינות ולרווחתם של כל חברי קהילת הקולג' (מורים ותלמידים) נקבעו הנהלים האלה:

  1.  סיום הגשת המטלות בקורס יהיה בתוך 30 יום מסיום הסמסטר. דחיות בתאריכי סיום של קורסים טעונות אישור בכתב מהמרצה שיועבר למזכירות התכנית.
  2. תלמיד שלא מסר עבודה עד לתאריך שנקבע ושלא הסדיר את חובו, לא יקבל זיכוי על הקורס, ויחוי להשלימו, גם אם עקב כך תידחה הסמכתו.
  3. המרצים יחזירו עבודות עם הערות והערכה בתוך 30 יום מתאריך מסירתן.
  4. המרצים יכתבו הערכה כללית על הישגי כל תלמיד בקורס ועל השתתפותו ויעבירו מסמך זה לתלמיד, עם העתק למזכירות, בתוך 30 יום מסיום הגשת המטלות לקורס ע"י התלמיד.
  5. בתחילת כל סמסטר יקבל כל תלמיד דף המסכם את הסטאטוס של כל הקורסים שלמד עד כה ומציין את חובותיו שטרם בוצעו.

 

נוכחות

בגלל הדגש בתכנית על תהליכים אישיים וקבוצתיים – ולא רק על רכישת ידע – חשוב לשמור על שלמותה וגיבושה של הכיתה: נוכחות עקבית של כל החברים נחוצה ליעילותם ולרציפותם של תהליכים אלה. היעדרות של חברים בקבוצה פוגעת בהתקדמות של כל הכיתה. לכן התכנית מחייבת את תלמידיה לעשות כל מאמץ כדי למנוע היעדרויות בגלל נסיעות, עבודה, פעילות בקהילה וכו' – כל מה שאינו "כוח עליון."

בכל היעדרות תלמיד/ה משיעורים, יתקיים דיאלוג עם מנהל התכנית בנוגע  לאופן ההתמודדות במקרה המיוחד הזה. חובה על התלמיד/ה להודיע מראש או בהקדם האפשרי על כל היעדרות, למורה ולמזכירות התכנית, ולהסבירה למנהל התכנית.

 

היעדרות של שלושה שיעורים בקורס מסוים מחייבת בירור של התלמיד/ה עם ראש בית המדרש (בשיתוף עם המורה בקורס) והחלטה על אופן ההתמודדות במקרה זה. דרכי התמודדות הן למשל:  עבודה עצמית על חומר הקורס, השלמה אישית עם המורה, הפיכת הקורס ל"שמיעה בלבד", חזרה על הקורס. ההחלטה תהיה בדיאלוג והסכמה ותיקח בחשבון את נושא הקורס, הדידקטיקה שלו, עמדת המורה ומצב התלמיד באופן כללי.
סיכום הבירור הנ"ל ינוסח בכתב ויועבר למורה ולתיק התלמיד.

 

הפורטפוליו

במשך לימודיו בקולג' יצבור כל תלמיד פורטפוליו של עבודות, הערכות, דפי משוב, בחינות עצמאיות וכו'. מעת לעת יעשה כל תלמיד, בשיתוף עם הנהלת התכנית, הערכת מצב הפורטפוליו, וייקבע מה חסר ומה צריכים להיות הדגשים בעבודת התלמיד בהמשך.

 

ההסמכה

בהמשך לתהליך הנ"ל של הערכת-מצב לפי הפורטפוליו המצטבר של כל תלמיד, תתכנס ועדת הסמכה במחצית השנייה של השנה הרביעית ותסקור את הפורטפוליו, תקיים מפגש עם התלמיד לשם רפלקציה משותפת על הכשרתו של התלמיד ועל כשירותו להסמכה, ותמליץ על הסמכה (או על דרישות נוספות כתנאי לכך).